Tř. 3. května 570, Zlín – Malenovice
+420603210753
sousedik@sousedik.cz

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Vážené dámy, vážení pánové, zde jsou uvedeny informace o zpracování osobních údajů, které jsme od Vás obdrželi při objednávce nebo poptávce zboží v naší společnosti Vojtěch Sousedík, se sídlem tř. 3. května 570, Zlín 4, prostřednictvím webových stránek www.sousedik.cz, emailové nebo telefonické komunikace nebo e-shopu. Chceme Vás ubezpečit, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420603210753 nebo na e-mail sousedik@sousedik.cz 

Prohlašujeme, že Vaše osobní údaje: 

  • Budeme zpracovávat jen na základě platného právního titulu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. 
  • Nebudeme využívat k jiným účelům, než pro které jsou určeny. * Budeme chránit v maximální možné míře. Přijali jsme k tomu dostačující technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů. 
  • Budeme ukládat na nezbytně nutnou dobu danou zákonností zpracování osobních údajů. Neprovádíme automatizované rozhodování, včetně profilování. Plnění smlouvy Vaše osobní údaje zpracujeme v rozsahu: příjmení, jméno, ulice, město, kraj, PSČ, telefon, e-mail, název firmy (OSVČ), adresa montáže a přílohy objednávky (např. foto, technický výkres). Tyto osobní údaje jsou nezbytné k plnění smlouvy.  

 
Předávání osobních údajů

Kromě našich oprávněných spolupracovníků, kteří jsou vázáni mlčenlivostí, předáváme Vaše osobní údaje dalším spolehlivým příjemcům osobních údajů z důvodu zajištění plnění odborných služeb, které nejsme schopni vlastními silami zajistit. Jsou to poskytovatelé následujících služeb: 

  •  Účetní a daňová kancelář AKONTA Zlín, s.r.o. 
  • Doručovatelé zásilek


Pokud se v budoucnu rozhodneme využít další nové příjemce osobních údajů, ubezpečujeme Vás, že při jejich výběru na ně budeme mít přinejmenším stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování osobních údajů jako na naše stávající. Data zpracováváme v Evropské unii. 

Uplatnění práv 

Pokud budete chtít uplatnit některá z Vašich práv, která souvisí s ochranou osobních údajů, uvedených v obecném nařízení GDPR, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu sousedik@sousedik.cz, dopisem zaslaným na adresu sídla naší společnosti nebo osobně v sídle naší společnosti. 

Právo na informace

Dříve než nám poskytnete své osobní údaje máme povinnost Vás informovat o způsobu zpracování osobních údajů, což činíme tímto sdělením na naší webové stránce. 

Právo na přístup k Vašim osobním údajům

Můžete nás kdykoli vyzvat, abychom Vám poskytli úplnou informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a z jakého důvodu, a to do 30 dnů od obdržení Vašeho požadavku. 

Právo na doplnění a změnu osobních údajů 

Když zjistíte, že jsou námi evidované Vaše osobní údaje neaktuální nebo neúplné, případně dojde u Vás k jejich změně, máte možnost uplatnit své právo na jejich doplnění nebo změnu. 

Právo na omezení zpracování

Toto právo můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, provádíme zpracování nezákonně nebo pokud jste vznesli námitku proti jejich pracování, přičemž nechcete všechny údaje smazat. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů jejich zpracování. 

 Právo na výmaz (být „zapomenut“) 

Když uplatníte právo na výmaz, zajistíme výmaz všech Vašich osobních údajů nejen u nás, ale i u všech našich příjemců, a to pouze v případech, kdy nejsme vázáni zákonnou či jinou smluvní povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat e-mailem. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. 

Právo na přenositelnost údajů 

Pokud budete chtít námi evidované údaje poskytnout jiné organizaci, zajistíme přenos Vašich osobních údajů. 

Stížnost u dozorového úřadu

Máte také právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz, pokud se domníváte, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu s obecným nařízením GDPR. Chceme Vás však požádat, abyste se nejdříve obrátili na nás, k vyřešení případného nedopatření. 

 Mlčenlivost

Velmi dbáme na to, aby naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, plnili svou povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 Ochrana osobních údajů e-shopu ateliersousedik.cz

1 Firma Vojtěch Sousedík, se sídlem Tř. 3. května 570, Zlín 4, 76302, IČ: 72473801, DIČ: CZ7904084133 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“),provozující internetový obchod ateliersousedik.cz, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

– jméno, příjmení

– e-mailovou adresu

– telefonní číslo

– adresu/sídlo

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let  od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. 

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Vojtěchem Sousedíkem, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

a) Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice;

b) Účetní firmou AKONTA, se sídlem Kotěrova 867, 760 01 Zlín

c) doručovatelem zásilky

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese sousedik@sousedik.cz

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky ateliersousedik.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

b) Základní funkčnosti webových stránek.

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Zpracovávané cookie e-shopem

Název cookieExpiraceÚčel cookie
PHPSESSIDrelacePomáhá zpříjemnit nákup uložením informací o aktuální relaci / sezení (identifikace přihlášení, zapamatování nastavených voleb, zboží v košíku v rámci relace atd.)
ID_GDPR_COOKIE_HASH100 letSlouží k identifikaci (v anonymní podobě) gdpr uzivatele.
basket_id3 dnySlouží k dlouhodobějšímu uchování obsahu košíku pro pohodlnější nákup při návratu na web.
wa_promotion_popup15 dníSlouží k uchování informace, kdy se má uživateli znovu zobrazit pop-up okno.
show_gdpr_cookie_message_HASH15 dníSlouží k uchování informace, kdy se má uživateli znovu zobrazit cookie lišta.
remarketing 60 dníUmožnuje personalizovat obsah stránek dle stránek a zboží, o které projevil uživatel zájem.
18plus_allow_access_HASH7 dníSlouží k uchování informace, zda uživatel potvrdil, že je starší 18 let sbírané prostřednictvím pop-up okna.

– Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

– Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 

– Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.  

– Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

a) Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

– zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

– vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

– na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

– požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

– na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ve Zlíně dne 26.8.2021